Actueel

Wijziging directie

Per 1 januari is Bas Pickkers de nieuwe directeur van Stichting Domplein 2013. Initiatiefnemers Theo van Wijk en Paul Baltus nemen andere rollen op zich.

Stichting Domplein 2013 is in 2006 opgericht als particulier initiatief. Onder de naam Initiatief Domplein zijn tal van projecten gerealiseerd die bij hebben gedragen aan het beleefbaar en toegankelijk maken van de verborgen geschiedenis van het Domplein. Op 2 juni 2014 opende DOMunder (waarin opgenomen de voormalige Schatkamer Domplein) haar deuren. Met inmiddels meer dan 30.000 verkochte kaarten en ook recordaantallen bezoekers in Domkerk en Domtoren kunnen we met recht zeggen dat het een groot succes is.

De stichting hanteert tot dusver het bestuursmodel met een onafhankelijk bestuur en een projectteam. Het bestuur werkt volgens de richtlijnen voor Cultural Government en wordt op dit moment gevormd door Annemiek Rijckenberg (voorzitter), Guus Verduijn (secretaris) en Frank van den Hoek (penningmeester). Het projectteam bestaat uit initiatiefnemer Theo van Wijk en Paul Baltus (directie), Tijn Pieren (marketing/communicatie en office management), Freek Hasselaar (facilitair management en relatiebeheer) en Frank Kaiser (coördinatie vrijwilligers).

De werkzaamheden waren tot medio 2014 voornamelijk gericht op de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van projecten, in het bijzonder de totstandkoming (bouw en inrichting) van DOMunder. De komende jaren zullen hoofdzakelijk gericht zijn op de exploitatie en het beheer van DOMunder met in het verlengde daarvan het optimaal benutten van mogelijkheden die zich voordoen zich op het gebied van marketing en publieksbereik. Daarnaast staan uiteraard de monitoring en het verder onderzoeken van de aanwezige archeologie (restant opgraving binnen het huidige DOMunder) op de agenda. Ook het samen met betrokkenen formuleren van een lange termijn strategie en het zoeken naar extra fondsen zijn belangrijke speerpunten.

De verschuiving van ontwikkeling en bouw naar exploitatie en doorontwikkeling vergt een heroriëntatie van de bestuurs- en projectorganisatie. Beide dienen ingericht te zijn op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Voor de nabije toekomst betekent dit met name een accentverschuiving naar meer expertise op het gebied van exploitatie, marketing, educatie en vrijwilligersbeleid. Daartoe zal het huidige bestuur worden uitgebreid met twee personen die beschikken over kennis en ervaring op deze terreinen. Ook zal het bestuur zich terzijde laten staan door een nieuw op te richten Raad van Advies.

Voor de dagelijkse leiding zal vanaf 1 januari 2015 gewerkt worden met een nieuwe directeur en een andere invulling van de rol van de huidige directie. Theo van Wijk zal zich toeleggen op de toekomstige archeologische opgave, het onderhouden van de strategische relaties van de stichting en het verzorgen van inspiratiesessies. Paul Baltus, die naast zijn werk in Utrecht inmiddels ook algemeen directeur is van de Amersfoortse musea, zal zijn actieve rol voor de stichting afbouwen. In nauwe samenspraak met het bestuur zal hij de nieuwe Raad van Advies vormgeven en daar ook zelf zitting in nemen.

De nieuwe directeur is gevonden in de persoon van Bas Pickkers. Bas Pickkers (1958) woont in Utrecht en is al meer dan 30 jaar landelijk actief in vastgoed. De eerste 20 jaar als partner van het Utrechtse bureau OPL architecten en later als zelfstandig ondernemer vanuit zijn eigen bedrijf Pickkers Consult. De laatste jaren heeft hij zich toegelegd op project- en interim-management van uitdagende vastgoedopgaven voor overheid en bedrijfsleven. Naast zijn werk is Bas altijd zeer betrokken geweest als bestuurslid bij veel Utrechtse initiatieven zoals Stichting Anton Huiskes, Architectuurcentrum Aorta, Tennisvereniging Iduna en zeer recent de Utrechtse Uitdaging.

Met de nieuwe structuur en de nieuwe directeur denkt het bestuur een solide basis te hebben voor het verder uitbouwen van het succes van DOMunder en het vormgeven van toekomstige ambities op het Domplein.

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar